Skip to content

  往生咒, 簡豐祺居士古梵文恭誦


  南無阿彌多婆夜。 哆他伽多夜。 哆地夜他。 阿彌利都婆毗。 阿彌利哆。 悉耽婆毗。 阿彌唎哆。 毗迦蘭帝。 阿彌唎哆。 毗迦蘭多。 伽彌膩。 伽伽那。 枳多迦利。 娑婆訶。
  namo amitābhāya tathāgatāya tadyathā amṛtod bhave amṛta-siddhaṃ bhave amṛta-vikrānte amṛta-vikrānta gāmini gagana kīrta kāre svāhā
  • 影音時間 : 10:47
  • 觀看次數 : 11312
  • 類目 : 漢文經咒課誦
  • 上載日期 : 2008-12-31
  • 提供者 : Dhamma
  • embed this audio